Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2020 z dnia 21.10.2020 r. na zakup i montaż sprzętu na bazę zabiegową,

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium uzdrowiskowego „AMER-POL” w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno- rekreacyjnej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IV. Spójność Przestrzenna i Społeczna Działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu

Zamawiający:
Henryk Koszałka- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe AMER-POL
ul. Zdrojowa 27
38-610 Polańczyk
nr tel. 693 713 609
e-mail: info@amer-pol.com.pl

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zapytania Wykonawców:
Monika Turek, tel: 693 713 609 , e-mail: info@amer-pol.com.pl

II. Postanowienia ogólne:
1. Henryk Koszałka- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe AMER-POL, zaprasza zgodnie z zasadą konkurencyjności do złożenia ofert, w ramach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup i montaż sprzętu na bazę zabiegową, zgodnie ze specyfikacją techniczną przedstawioną w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 1- opis techniczny do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Postępowanie prowadzone jest w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium uzdrowiskowego „AMER-POL” w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno- rekreacyjnej”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

3. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.)

4. Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego obowiązujących od dnia 22 sierpnia 2019 z późn. zm w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego jak również Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego obowiązujące od dnia 22 sierpnia 2019 z późn. zm w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

6. Postępowanie w trybie Zapytania ofertowego toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

7. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego oraz unieważnienia postępowania ofertowego.

9. Zmiana treści zapytania ofertowego i formularza ofertowego może nastąpić w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym lub/i w przypadku konieczności dokonania uzupełnień. W takim przypadku Zamawiający:

- poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego;
- poinformuje o zmianie wszystkich oferentów, którzy dotychczas złożyli oferty;
- wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach składanych przez oferentów.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawa

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż sprzętu na bazę zabiegową

3. Wspólny słownik zamówień: CPV
Kod CPV: 33155000-1- przyrządy do fizykoterapii

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z pełnym opisem wymagań technicznych został wskazany w załączniku nr 1- opis techniczny do niniejszego Zapytania ofertowego.

5. Dodatkowe warunki przedmiotu zamówienia:

a. Oferta powinna obejmować transport, uruchomienie urządzenia u Zamawiającego pod adresem: ul. Zdrojowa 27, 38-610 Polańczyk oraz szkolenie z zakresu użytkowania urządzenia.

6. Mogące wystąpić w zapytaniu ofertowym lub/i załącznikach nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter jedynie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie "ofert równoważnych”. Przez ,,ofertę równoważną” należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym
znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot oferty spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe wymogi:

a. nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według formuły spełnia/nie spełnia- na podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

b. dysponują doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował minimum 2 usługi na kwotę 500 000,00 zł każda w zakresie wyposażenia podmiotów leczniczych w sprzęt rehabilitacyjny. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku dysponowania doświadczeniem według formuły spełnia/ nie spełnia- na podstawie analizy przedstawionego przez Wykonawcę wykazu doświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4
do niniejszego zapytania. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej
formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego. Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego, należy dołączyć:

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

- Wykaz doświadczenia Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania wraz z dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie usług.

- Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacji wynikających z RODO, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej lub elektronicznie, na wzorze załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim.

2. Oferta musi obejmować zakup i montaż sprzętu na bazę zabiegową, zgodnie ze specyfikacją techniczną przedstawioną w opisie zamówienia, stanowiącą załącznik nr 1- opis techniczny do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.

4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia całkowitej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

6. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym między innymi takie jak: opłaty celne i podatkowe, VAT (naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie).

7. Oferta powinna obejmować również transport oraz uruchomienie urządzenia w siedzibie zamawiającego pod adresem: ul. Zdrojowa 27, 38-610 Polańczyk.

8. Kwoty wskazane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i obliczone do dwóch miejsc po przecinku.

9. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub uzupełniony pieczęcią imienną. W przypadku upoważnienia należy do oferty załączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

10. Złożona oferta, w której przedmiot nie spełnia wymaganych parametrów technicznych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1- opis techniczny zostanie odrzucona.

11. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i założeniem oferty.

VI. Tryb przekazania ofert

Oferta powinna zostać przekazana:

1. Osobiście do siedziby Zamawiającego:

Henryk Koszałka- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe AMER-POL
ul. Zdrojowa 27, 38-610 Polańczyk, lub

2. Poczta tradycyjną, listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego:

Henryk Koszałka- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe AMER-POL
ul. Zdrojowa 27, 38-610 Polańczyk, lub

3. elektronicznie, w postaci skanów prawidłowo sporządzonej i podpisanej oferty na adres e-mail: info@amer-pol.com.pl

VII. Termin składania ofert: 29.10.2020 r., godz. 9:30

Termin otwarcia ofert: 29.10.2020 r., godz. 10:00

VIII. Okres związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

IX. Termin realizacji umowy: do 7 tygodni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą. Poprzez wykonanie zamówienia rozumie się dostarczenie oraz uruchomienie sprzętu na bazę zabiegową. Nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy będzie obwarowane naliczaniem kar umownych.

X. Sposób oceny ofert:

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów formalnych określonych w punkcie IV oraz V, zostanie odrzucona (z wyjątkiem powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, których wystąpienie powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu).

2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpatrzenia. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny.

4. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania.

XI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenia (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru:

a. cena netto w PLN/walucie obcej- waga kryterium 80%

Maksymalna liczna punktów dla kryterium: 80

UWAGA: w przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego

b. reakcja serwisu na zgłoszenie awarii- waga kryterium 20%. Maksymalna liczba punktów dla kryterium: 20.

XII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

a. Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN/walucie obcej- waga kryterium 80%- będą przyznawane wg następującej formuły:

An = Cmin / Cr x 80% (waga kryterium) x 100

Cmin- cena najtańszej ze złożonych ofert/ najniższa zaproponowana cena netto za dostawę spośród złożonych ofert.
Cr- cena oferty rozpatrywanej/ badanej
An- ilość punktów przyznana ofercie

b. Punkty w ramach reakcja serwisu na zgłoszenie awarii- waga kryterium 20%- liczony w tygodniach od dnia podpisania umowy, będą przyznawane wg następujących przedziałów:

- reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w ciągu 48 godz.- 20 pkt.
- reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w ciągu 72godz.- 10 pkt.
- reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w ciągu 96 godz.- 0 pkt.

UWAGA: poprzez reakcję serwisu na zgłoszenie awarii należy rozumieć stawienie się przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego celem usunięcia zgłaszanej awarii.

Punkty z oceny kryterium a. i b. zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów).

Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Wykonawca pominie jedno lub więcej kryteriów w ocenie zostanie mu przyznanych 0 pkt w danym kryterium.

XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej określonym w niniejszym zapytaniu wymaganiom i którego oferta uzyska największą liczbę punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Postępowanie może zakończyć się wyborem jednego wykonawcy.

4. Oferta niespełniająca wymogów określonych w Zapytaniu Ofertowym podlega odrzuceniu.

5. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia propozycji zawarcia umowy z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczba punktów.

XIV. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia:

O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. siadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym .

XV. Określenie Warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;

b. zmiany terminu płatności;

c. wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia terminie określonym w umowie;

d. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;

e. zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro – w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy;

f. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

g. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w punktach wyżej

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

XVI. Zastrzeżenia

1. Zamawiający zastrzega, iż w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą przewidziane zostaną kary umowne za opóźnienie dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu nie spełniającego założeń zapytania ofertowego w wysokości 1 % wartości kontraktu brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie sprzętu (tj. w przypadku braku dostawy) lub odpowiednio dostawie niepełnego/niekompletnego sprzętu (tj. w przypadku gdy wybrany Wykonawca dokona niepełnej lub niekompletnej dostawy) lub odpowiednio sprzętu niespełniającego założeń zawartych w zapytaniu ofertowym, nie więcej niż 15% wartości kontraktu brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie.

2. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

3. W przypadku zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający:

a. poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego,

b. poinformuje o dokonanej zmianie wszystkich oferentów, którzy dotychczas złożyli oferty;

c. wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach składanych przez oferentów.

4. W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.

5. Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad określonych w zapytaniu ofertowym.

7. Zamawiający ma prawo do anulowania części lub całości zapytania ofertowego w każdym momencie postępowania.

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej. XVII. Informacje dodatkowe z treścią klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem

W związku z wejściem w życiem z dniem 25 maja 2018 r. postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, Zamawiający informuje, iż: będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe udostępnione w trakcie niniejszego postępowania, w tym dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach złożonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty.

• Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pana/-i danych osobowych Wykonawcy jest AMER-POL Sp. z o. o. ul. Zdrojowa 27, 38-610 Polańczyk , e-mail: iod@amer-pol.com.pl. tel. 509 567 600

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się bezpośrednio w siedzibie Administratora lub z Panem Maciejem Longawa, e-mail: iod@amer-pol.com.pl adres do korespondencji: ul. Zdrojowa 27, 38-610 Polańczyk , tel. 509 567 600

3) Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących Zamawiającego przepisów o archiwizacji.

4) Celem przetwarzania Pana/-i danych osobowych jest udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru Pana/-i oferty jako najkorzystniejszej również realizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych,

5) odbiorcami Pana/-i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

6) Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora dostępu do Pana/-i danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak również nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz załączników,

7) Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pana/-i danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, przy czym wystąpienie z ww. żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

8) Nie przysługuje Panu/-i prawo:

- do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), w zw. z art. 17 ust. 3 lit. d) w zw. z art. 17 ust. 3 lit. e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych,

- sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych

9) Pana/-i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,

10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

11) Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1- Opis techniczny
2. Załącznik nr 2- Formularz ofertowy- wzór
3. Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych- wzór
4. Załącznik nr 4-Wykaz doświadczenia Wykonawcy
5. Załącznik nr 5- Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO- wzór

6. Załącznik nr 6- Zapytanie ofertowe